• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ НА МОН

BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

През учебната 2019/2020 г. в 142 ОУ „Веселин Ханчев“  стартират дейности по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019г. до 1.10.2022г. Проектът е свързан с дигитализацията в образователния процес.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

142 ОУ „Веселин Ханчев“ работи по ДЕЙНОСТ 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране. В  142 ОУ от 13.04.2020 г. започнахме работа по новия проект с две групи ученици от пети и шести клас, които ще усвояват базови дигитални компетентности. В училището е монтиран нов интерактивен дисплей, който дава възможност за прилагане на  иновативни и съвременни методи на работа в процеса на обучение. Устройството е част от оборудването, което  получихме от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

https://oud.mon.bg/

 

Допълнителни изображения