• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

 

НВО 7 КЛАС 2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИКА

 

УЧЕНИКЪТ:

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ :

1.Явява се в сградата на училището не по-късно от 8,10 часа и заема определеното за съответната изпитна зала място в двора на училището, както следва:

Учениците от зали 1-5 се събират в големия двор на 142 ОУ, а учениците от зали 6-9 се събират в двора, който е към ул. „Лелинска чука“.

2. Подреждат се в колона по един на разстояние 1,5 метра един от друг, подреждането е по зали;

3. Носи документ за самоличност и служебна бележка за явяване на изпит НВО;

4. Носи предпазна маска за лицето или предпазен шлем, а по желание и ръкавици за еднократна употреба.

5. При влизане в сградата преминава през изтривалка, напоена с дезинфектант, дезинфекцира ръцете си, измерва му се телесната температура с инфрачервен термометър;

6. Проверят се представените от ученика служебна бележка и документ за самоличност/ лична ученическа карта, ученическа книжка, лична карта или задграничен паспорт/;

5. Заема в залата определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно 8,45 часа;

6. Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник;

7. В залата поставя личните си вещи в определен за целта надписан прозрачен плик и го поставя на посоченото от квестора място;

8. Поставя изключен мобилния си телефон или смарт часовник в надписан прозрачен плик и го предава на квестора в зала;

9. Изслушва инструктажа за ученика, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

10. Не разменя лични вещи с други ученици по време на изпита;

11. Може да носи в изпитната зала вода и почистващи кърпички.

НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА:

1.Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за свободните отговори, в т.ч. и листове с надпис „чернова“;

Помощните материали по БЕЛ съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, а помощните материали по математика – и математически формули.

2. Запознава се с указанията за работа с изпитния материал;

3.На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ :

1.Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част;

2. Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

Времетраене в минути Допълнително време за учениците със СОП

60 + до 30 минути – първа част 90+ до 50 минути- втора част

3. Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник;

4. След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си;

5. След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора;

6. По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки;

7. С вдигане на ръка уведомява квестора, че е приключил работа по втората част от изпита и изчаква квестора на работното си място;

8. Предава изпитната си работа на работното място, като:

- предоставя на квестора за проверка и подпис попълнената идентификационна бланка;

- отделя внимателно идентификационната бланка от листа с указанията за работа;

- поставя идентификационната бланка в малкия бял плик и го залепва;

- поставя в индивидуалния кафяв плик малкия плик с идентификационната бланка, запечатания бял плик с част 1, свитъка за белова и листовете с надпис чернова, след което залепва индивидуалния кафяв плик.

9. Подписва се в квесторския протокол, взема си личните вещи и незабавно напуска изпитната зала и сградата на училището.

Важно!

1.Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект - лист за отговори и/или в свитъка за отговори.Внимание! Изпитният материал не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!

2. Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика;

3. Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключила вече част;

4. Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

5. Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част;

6. Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа;

7. Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:

- преписва от хартиен носител, от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.), от работата на друг ученик;

- използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;

- изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

8. Не нарушава анонимността на изпитната работа, в т.ч. и на листовете с надпис „чернова“, не поставя знаци, не записва име. Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.

9. В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

Други:

  • Изпитният комплект за НВО по БЕЛ и по математика съдържа баркодове на всяка страница, които са уникални и поредни, чрез което се гарантира еднозначното им свързване.
  • Подмяна на компонент от изпитния комплект се допуска само във времето, определено за работа по първата част.
  • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.