• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Oбява за извънкласни дейности за 2019 - 2020 учебна година

Oбява за извънкласни дейности за 2019 - 2020 учебна година

 

Правила за осъществяване на извънкласни дейности

 

Във връзка с ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. и решение на Педагогическия съвет на 142 ОУ “Веселин Ханчев“с протокол№ 12/10.09.2019г. се определят следните извънкласни дейности за учебната 2019/ 2020 година:

I .  Извънкласни дейности за учебната 2019 /2020 г.

1. Народни танци

2. Модерни и латино танци

3. Шах

4 . Бойни спортове

4.1.    Кикбокс

4.2.    Карате

5. Английски език за подготвителна група

II . Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

III . Необходими документи за участие в конкурса:

(1)     Списък на документите;

(2)     Заявление за участие;

(3)     Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код/ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва  да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4)     Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното  образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

(5)     Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

(6)     Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.

(7)     Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва отнего.

(8)(а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от три учебни години.

IV . Срок за подаване на документите за участие в конкурса :

от 26.09.2019г. до 02.10.2019 г. /включително/, от 08:30 ч. - 16:30 ч. гр. София, ж.к. Красно село, ул.„Пчела“ № 21, канцеларията на училището.

V . Критерии за оценка на офертите:

(1)     Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана е посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б" - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър - 5 т.

б) за степен магистър -10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2)     Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан е посочените в чл. 9, ал. 8, б. „вм документи - максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

-        при липса на професионален опит - 5 т.;

-        до 3 години - 15 т.;

-        над 3 години - 25 т.

(3)     Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език - максимален брой точки 20.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление-10 т,;

-        при несъответствие - 0 точки;

-        при непълно съответствие - 5 точки;

-        при пълно съответствие - 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.;

-        при несъответствие - 0 точки;

-        при непълно съответствие - 5 точки;

-        при пълно съответствие - 10 точки;

Цена на ИД:

Брой точки = Най-ниската предложена цена /Цената, предложена от съответния участник х 20

 5) Социална отговорност - максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

-        10 %, които ще ползват безплатно ИД - 5 т.;

-        20 %, които ще ползват безплатно ИД -10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

VI . Начин на провеждане на конкурса:

(1)     Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2)     В комисията участват представители на училището, на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт - специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирмата кандидатили от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания,

VII . (3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора па училището.

(4)     Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

(5)     Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VIII . Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1)     В плик „А" се поставят документите по чл. 9, от ал. I до ал. 7 включително.

(2)     В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл.9, ал. 8.

 (3)    Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

IX . При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки единот тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

X . Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

XI . Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

XII . Работата на комисията приключва в едноседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

XIII . (1) В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

(2) Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

XIV . Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение№1. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник, за срок не по-дълъг от три учебни години.

XV . Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

XVI . Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

XVII . Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга на определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти- публична общинска собственост, съгласно Приложение № 2.

Допълнителни файлове