• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ВАЖНО

ВАЖНО

 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“

Район „Красно село“

София, 1618, ул. „Пчела“ 21

До

Всички заинтересовани лица 

 

П О К А Н А

за участие във възлагане на малка обществена поръчка за предоставяне на услуга

 

На основание чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки от 2016 година и Правилника за приложението му, Ви отправяме Покана, да ни предоставите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет: „Осигуряване на охранителна дейност с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника /СОТ/ в  общинска собственост – 142 ОУ „Веселин Ханчев“, с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, ул. “Пчела“ 21, при следния режим: през учебно време - физическа охрана от 07.00 до 19.00 часа, през останалото време и почивните дни – охрана само със СОТ, по време на ваканциите – физическа охрана от 08.00 до 17.30 часа, през останалото време и почивните дни – охрана само със СОТ.

Изисквания към офертите:

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа към обявените от бенефициента условия, да посочи пълния си адрес за кореспонденция, телефон, e-mail и лице за контакт.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Ценова оферта, съдържаща цена, начин и срок на плащане.

Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Срок на изпълнение на услугата – 12 /дванадесет/ месеца. Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.

Оценяване на офертите и класиране на участниците по критерии: лиценз на фирма изпълнител, цена на услугата, професионална квалификация и практически опит на охранителите, мониторинг и време за реакция на СОТ.

Право на участие в процедурата има всеки кандидат, представил оферта в определения срок, приложил към нея проекто-договор, лиценз за охранителна дейност,  удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му.  Документите се предоставят в заверени от участника копия.

Молим, в срок до 14, 00 ч. на 20.02.2019г. да изпратите Вашата оферта на електронната поща на училището: ou142@abv.bg.

 

 


ЗА НАС

Училището има 51-годишна история. Създадено е през 1966г. в специално построена сграда на територията на столичния район "Красно село". В периода 1978-1998г. 142 СОУ "В. Ханчев" се специализира в изучаването на руски език. От първи клас до 11 клас учениците изучават голяма част от предметите на руски език. Паралелно с това, по същото време училището работи усилено и по екологични програми. През 1998г. със заповед на министъра на образованието и науката 142 СОУ "В. Ханчев" се преобразува в 142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение и Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Св. Методий". Днес двете учебни заведения ползват съвместно материалната база на училището и си партнират в учебната работа и поддръжката на сградния фонд.

0

Учители

0

0

Ученици

0

Ученици

Част от нашия колектив

Емилия Новакова

Емилия НоваковаКласен ръководител на III "Б" клас

Елизабет Бонева

Елизабет БоневаУчител по английски език

Старши учител - прогимназиален етап Класен ръководител на VI "Б" клас

Йорданка Гелева

Йорданка ГелеваУчител по математика

Старши учител - прогимназиален етап Класен ръководител на VI "В"клас